POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności Użytkowników jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności ALLFINANZ Piotr Paczka z siedzibą w Łodzi, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby chronić zgromadzone dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Mając powyższe na względzie, a także wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119/2016 ze zm. (dalej „RODO”) oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi prawa do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, niniejszym informujemy o celu i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Użytkownikowi w związku z tym prawach.

DEFINICJE

Administrator danych osobowych (dalej zwany „Administratorem”) – ALLFINANZ Piotr Paczka
z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 36, 93-408 Łódź, wpisana do CEiDG , NIP: 8311533547, REGON: 100537300

.

Użytkownik – każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca ze Strony Internetowej i Formularza Kontaktowego. 

Strona Internetowa – domena internetowa pod adresem: www.piotrpaczka.com, której administratorem jest Administrator. 

Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości / zapytania do Administratora. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celach: 

1)     wskazanych we wcześniej udzielonej przez Użytkownika zgodzie – na podstawie tej zgody. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie przez Użytkownika spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych Użytkownika w celach wskazanych w zgodzie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2)      realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3)     obsługi zapytań i reklamacji np. poprzez przekazanie danych Użytkownika podmiotowi trzeciemu tj.: LENDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, „RUFUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – zwane dalej „Podmiotami współpracującymi” – na podstawie wymogów kontraktowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

4)     marketingu produktów i usług Podmiotów współpracujących obejmujących w szczególności usługi finansowania – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora oraz w celach wskazanych w zgodzie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO);

5)     obsługi zapytań skierowanych przy użyciu Formularza Kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji celem obsługi skierowanego przez Użytkownika zapytania lub na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora w zależności od przedmiotu zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO);

6)     zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywaniasesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
  a) optymalizacji korzystania ze strony;
  b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
  c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
  e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
  f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
  g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
  h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
  a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
  b) Ustawienia plików cookies Chrome
  c) Ustawienia plików cookies Firefox
  d) Ustawienia plików cookies Opera
  e) Ustawienia plików cookies Safari
  f) Pliki cookies w Android
  g) Pliki cookies w Blackberry
  h) Pliki cookies w iOS (Safari)
  i) Pliki cookies w Windows Phone

Kategorie danych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe to dane zwykłe, obejmujące dane osobowe Użytkownika i pochodzące bezpośrednio od Użytkownika.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika przesłanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji będą:
  • współpracownicy Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub stosownego upoważnienia;
  • w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody dane osobowe powierzone będą współpracującym z Administratorem towarzystwom ubezpieczeniowym oraz ich agentom, pośrednikom ubezpieczeniowym, przedsiębiorstwom doradztwa i pośrednictwa finansowo-majątkowego w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia osobowego lub majątkowego oferowanego przez odbiorców. Zasady przetwarzania danych przez podmioty o których mowa powyżej (odbiorcy) oraz uprawnienia Użytkownika z tym związane regulują odbiorcy we własnym zakresie o czym zobowiązani są poinformować Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą̨ być́ przekazywane przez Administratora podmiotom publicznym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i z umowami międzynarodowymi.

Przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem pkt V ust. 2.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
1)     do dostępu do treści swoich danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w miarę̨ możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – na podstawie art. 15 RODO;
2)     do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może pobrać́ opłatę̨ w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą̨, zwraca się̨ o kopię drogą elektro­niczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się̨ powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – na podstawie art. 15 ust. 3 RODO;
3)     do sprostowania / uzupełnienia – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych – na podstawie art. 16 RODO;
4)     do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania – na podstawie art. 17 RODO;
5)     do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO, w następujących przypadkach:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c)     Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)     osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6)     do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – na podstawie art. 20 RODO;
7)     do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w przypadku kiedy Administrator posługuje się̨ danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 21 RODO;
8)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mail: office@fdpinvest.com lub pocztą na adres: Łopatki 62, 98-100 Łask i poinformować Administratora z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać oraz w jaki sposób.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

Formularz kontaktowy

1. Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości / zapytania do Administratora. Podanie danych zawartych w Formularzu Kontaktowym jest dobrowolne. 
2. Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

Polityka plików cookies

1. Administrator korzysta z plików cookies (również jako „ciasteczka”) i zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika.
2. Plik cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Stronę Internetową i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu Strony Internetowej.
4. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies za każdym razem, gdy Strona Internetowa jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
a) optymalizacji korzystania ze Strony;
b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Kontaktowych lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony w panelu administracyjnym oraz google analytics;
f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.;
g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies.
6. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies:
a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
b) Ustawienia plików cookies Chrome
c) Ustawienia plików cookies Firefox
d) Ustawienia plików cookies Opera
e) Ustawienia plików cookies Safari
f) Pliki cookies w Android
g) Pliki cookies w Blackberry
h) Pliki cookies w iOS (Safari)
i) Pliki cookies w Windows Phone

Profilowanie

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Niniejszym Administrator informuje, że wykorzystuje mechanizm profilowania i wskazuje, iż:
  1. na potrzeby profilowania nie przetwarza żadnych danych wrażliwych;
  2. na potrzeby profilowania przetwarza dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane;
  3. jeśli nie może osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych, które nie były pseudonimizowane lub zagregowane, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies.
 3. Administrator wykorzystuje mechanizm profilowania w celach:
  1. analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisów Administratora lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w jego Serwisach lub produktach do tych preferencji;
  2. marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do w/w preferencji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkownika stosuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Kontakt z Administratorem

W celu skorzystania z uprawnień dotyczących danych osobowych lub w razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@piotrpaczka.com bądź wysyłając korespondencję pocztą na adres: ul. 3 Maja 36, 93-408 Łódź.

Zmiana Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności może być aktualizowana, uzupełniana lub zmieniana przez Administratora zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikowi dotyczącej jego danych osobowych i informacji o nich. 
2. O wszelkich zmianach o których mowa. w ust. 1 Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.